Skip to content

PRODUKTIONSBOLAGETS INTEGRITETSPOLICY
Social Club Film Stockholm AB (”Produktionsbolaget”) värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur Produktionsbolaget samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?
Henrik Lagercrantz är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:

Social Club AB
Kammakargatan 27
111 60 Stockholm, Sverige
info@socialclub.se

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER?
Vi samlar in uppgifter direkt från personer som anmäler sig till vårt nyhetsbrev eller deltar i någon av våra produktioner.

VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?
Vi samlar och registrerar namn och mailadress. I händelse av att person har arbetat för oss samlar vi också in personnummer, postadress och ev bankuppgifter, det för att kunna utföra vad som åläggs oss i ett sådant samarbete, dvs löneutbetalningar.

NÄRMARE OM DINA RÄTTIGHETER TILL RÄTTELSE, RADERING M.M.
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Tänkt dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning. Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. I vissa fall kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.